طرح پارچه

ساده
ساده
گلدار
گل دار
خامه دوزی
خامه دوزی
چهارخانه
چهارخانه
راه راه
راه راه
هندسی
هندسی
پلنگی
پلنگی
توپی
توپی
خالدار
خال دار
فانتزی
فانتزی
ژورنالی
ژورنالی
سوزن دوزی
سوزن دوزی